Xemphim1080.net đã được chuyển sang tên miền Xemphim8k.com

H?ng Kim B?o

Tên khác:
Sammo Hung

Ngày sinh:
7/1/1952

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

H?ng Kim B?o là m?t di?n viên, ??o di?n, nhà s?n xu?t và ch? ??o võ thu?t c?a ?i?n ?nh H?ng Kông.